ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 11 กุมภาพันธ์ 2562 รับ-จ่าย เดือนมกราคม 2562
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 6 ธันวาคม 2561 รับ-จ่าย เดือนพฤศจิกายน 2561
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 9 พฤศจิกายน 2561 รับ-จ่าย เดือนตุลาคม 2561
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 6 พฤศจิกายน 2561 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561...
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 6 พฤศจิกายน 2561 รายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาส

เทศบาลตำบลด่านช้าง

เลขที่ 1 หมู่ 5 ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180

เบอร์โทรศัพท์ : 035-595424 เบอร์โทรสาร : 035-595650

Dan Chang Subdistrict Municipality