ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 20 กุมภาพันธ์ 2563 รับ-จ่าย เดือนมกราคม 2563
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 8 ตุลาคม 2562 รับ - จ่าย เดือนกันยายน 2562
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 6 กันยายน 2562 รับ -จ่าย เดือนสิงหาคม 2562
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 9 สิงหาคม 2562 รับ - จ่าย เดือนกรกฎาคม 2562
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 13 กรกฎาคม 2562 รับ-จ่าย เดือนธันวาคม 2561
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 กรกฎาคม 2562 รับ-จ่าย เดือนมิถุนายน 2562
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 10 พฤษภาคม 2562 รับ-จ่าย เดือนพฤษภาคม 2562
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 เมษายน 2562 รับ-จ่าย เดือนเมษายน 2562
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 เมษายน 2562 รับ-จ่าย เดือนมีนาคม 2562
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 6 มีนาคม 2562 รับ-จ่าย เดือนกุมภาพันธ์ 2562

เทศบาลตำบลด่านช้าง

เลขที่ 1 หมู่ 5 ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180

เบอร์โทรศัพท์ : 035-595424 เบอร์โทรสาร : 035-595650

Dan Chang Subdistrict Municipality