ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 31 ตุลาคม 2563 รายงานสถานะการเงินประจำปี 2563
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 3 กรกฎาคม 2563 รับ-จ่าย เดือนมิถุนายน 2563
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 2 มิถุนายน 2563 รับ-จ่าย เดือนพฤษภาคม 2563
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 21 พฤษภาคม 2563 รับ-จ่าย เดือนเมษายน 2563
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 21 พฤษภาคม 2563 รับ-จ่าย เดือนมีนาคม 2563
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 21 พฤษภาคม 2563 รับ-จ่ายเดือนกุมภาพันธ์ 2563
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 20 กุมภาพันธ์ 2563 รายงานสถานะการเงินประจำปี 2562
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 20 กุมภาพันธ์ 2563 รับ-จ่าย เดือนตุลาคม 2562
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 20 กุมภาพันธ์ 2563 รับ-จ่าย เดือนพฤศจิกายน 2562
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 20 กุมภาพันธ์ 2563 รับ-จ่าย เดือนธันวาคม 2562

เทศบาลตำบลด่านช้าง

เลขที่ 1 หมู่ 5 ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180

เบอร์โทรศัพท์ : 035-595424 เบอร์โทรสาร : 035-595650

Dan Chang Subdistrict Municipality