ข้อมูลหน่วยงานและอำนาจหน้าที่

     มีหน้าที่ปฏิบัติงานทั่วไปของเทศบาล แยกออกเป็นงานต่างๆ ดังนี้ คือ งานธุรการ งานกิจการสภา      

งานนิติกร งานประชาสัมพันธ์ งานการเจ้าหน้าที่ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานทะเบียนราษฎร

งานรักษาความสงบ และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

     มีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านการเงินการคลังของเทศบาล แยกเป็นงานด้านต่างๆ ดังนี้ คือ งานธุรการ

งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ และงานผลประโยชน์

     มีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ ด้านการก่อสร้างของเทศบาลตำบลด้านช้าง แยกออกเป็นงานต่างๆ ดังนี้ คือ

งานธุรการ งานวิศวกรรม งานสาธารณูปโภค และงานสวนสาธารณะ

     มีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสาธารณสุข และการบริการประชาชน แยกเป็นงานต่างๆ ดังนี้ คือ

งานธุรการ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม งานสัตวแพทย์ และงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

     มีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา อบรมและการจัดประเพณีท้องถิ่น แยกออกเป็นงานต่างๆดังนี้ คือ

งานธุรการ งานบริหารการศึกษา และงานพัฒนาการศึกษา

เทศบาลตำบลด่านช้าง

เลขที่ 1 หมู่ 5 ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180

โทรศัพท์ 035-595424 โทรสาร 035-595650