ข้อมูล เทศบาล


วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลด่านช้าง

     เทศบาลตำบลด่านช้าง  ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ            ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์  คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต  ดังนี้

     “เป็นเมืองศูนย์กลางแห่งการค้า การบริการ การศึกษา และการกีฬา ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดสุพรรณบุรี มีสภาพเป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีหลักประกันคุณภาพในเกณฑ์มาตรฐาน”

 

พันธกิจการพัฒนาเทศบาลตำบลด่านช้าง

     ๑) การปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในอนาคต

     ๒) การปรับปรุงและสนับสนุนการพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนการ

อนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น

     ๓) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

     ๔) การปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ตลอดจนความมั่นคง ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

     ๕) การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วม และความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ตลอดจน

ประชาชน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

จุดมุ่งหมายในการพัฒนาเทศบาลตำบลด่านช้าง

     ๑) การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมืองให้มีความเชื่อมโยงได้สะดวกและรวดเร็ว

     ๒) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการคลัง โดยเน้นการพัฒนาอาชีพของประชาชน ฯลฯ

     ๓) การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยเน้นความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน ยาเสพติด ฯลฯ

     ๔) การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร เน้นการให้บริการประชาชนที่สะดวกและรวดเร็ว

     ๕) การพัฒนาด้านการสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

 

ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม -
ชุมชนด่านช้างพัฒนา 441 429 455 884 คน
ชุมชนบรรหารปันน้ำใจ 548 616 669 1,285 คน
ชุมชนคนตลาด 824 1,079 1,154 2,233 คน
ชุมชนสายสัมพันธ์พัฒนา 586 528 581 1,109 คน
ชุมชนก้าวหน้า 2000 399 403 478 881 คน
ข้อมูลรวม : คน

ที่ตั้ง

     เทศบาลตำบลด่านช้าง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดสุพรรณบุรี ห่างจากที่ตั้งศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ถ้าเดินทางโดยทางรถยนต์ เป็นระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร

อาณาเขต

     มีพื้นที่ทั้งหมด 4.40 ตารางกิโลเมตร โดยมีพื้นที่คาบเกี่ยวอยู่ใน 2 ตำบล คือ ตำบลด่านช้าง และตำบลหนองมะค่าโมง ดังนี้

     - หมู่ที่  1  ของตำบลหนองมะค่าโมง

     - หมู่ที่  5 , 18 (บางส่วน) , 19 (บางส่วน) ของตำบลหนองมะค่าโมง

     มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้

       ทิศเหนือ              ติดต่อกับตำบลหนองมะค่าโมง     อำเภอด่านช้าง

       ทิศใต้                  ติดต่อกับลำห้วยกระเสียว            อำเภอหนองหญ้าไซ

       ทิศตะวันออก         ติดต่อกับตำบลหนองมะค่าโมง     อำเภอด่านช้าง

       ทิศตะวันตก           ติดต่อกับตำบลหนองมะค่าโมง     อำเภอด่านช้าง

เขตการปกครอง

     ประกอบด้วย ชุมชนย่อยจำนวน 5 ชุมชน ดังนี้

       2.1.3.1  ชุมชนด่านช้างพัฒนา

       2.1.3.2  ชุมชนบรรหารปันน้ำใจ

       2.1.3.3  ชุมชนก้าวหน้า 2000

       2.1.3.4  ชุมชนสายสัมพันธ์พัฒนา

       2.1.3.5  ชุมชนคนตลาด

ลักษณะภูมิประเทศ

     เทศบาลตำบลด่านช้าง มีลักษณะเป็นที่ราบสูง ในฤดูน้ำหลากจะมีน้ำไหลลงมาในเขตเทศบาลแล้วไหลลงคลองด่านช้างไปสู่อำเภอหนองหญ้าไซ อำเภอเดิมบางนางบวช อำเภอสามชุก

ลักษณะภูมิอากาศ

     สภาพอากาศโดยทั่วไปของเทศบาล มีลักษณะอากาศแบบร้อนชื้น ฤดูร้อนก็จะมีอากาศร้อนมาก ฤดูฝนจะมีฝนตกชุก ฤดูหนาวจะหนาวเย็นบ้างบางครั้ง ส่วนมากอากาศจะแห้งแล้ว ลมแรง

การเลือกตั้ง

     เทศบาลตำบลด่านช้าง ได้จัดให้มีการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2555 และเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นกรณีครบวาระ ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน และสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 12 คน แบ่งเป็น 2 เขตๆ ละ 6 คน โดยมีการกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ 29 กรกฎาคม 2555 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

     ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี (รวม 4,008 คน)

        - ผู้มาใช้สิทธิ                                             จำนวน   2,922   คน

        - คิดเป็นร้อยละ                                                      72.90

     ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 (รวม 2,081 คน)

        - ผู้มาใช้สิทธิ                                             จำนวน   1,520   คน

        - คิดเป็นร้อยละ                                                      73.04

     ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 (รวม 1,912 คน)

        - ผู้มาใช้สิทธิ                                             จำนวน   1,394   คน

        - คิดเป็นร้อยละ                                                      72.98

สภาพเศรษฐกิจ

     ประชากรส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลทำการค้าขาย บางส่วนทำการเกษตร เช่น ไร่อ้อย และบางส่วนมีอาชีพรับจ้าง

สภาพสังคม

     เป็นสังคมเมืองที่มีการรวมตัวกันแบบชุมชนไม่แน่นหนามากนัก ผู้คนส่วนใหญ่อพยพมาจากถิ่นอื่น เช่น อำเภอเดิมบางนางบวช อำเภอสามชุก อำเภออู่ทอง เข้ามาตั้งรกรากทำมาหากิน นอกจากนี้มีการตั้งสมาคม, ชมรมต่างๆ เช่น ชมรมออกกำลังกาย ชมรมจักรยานด่านช้าง ชมรมผู้สูงอายุ ชมรมแบดมินตันด่านช้าง สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ได้แก่ กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ชมรมผู้สูงอายุอำเภอด่านช้าง กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ของผู้ฝากเงินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กลุ่มผลิตดอกไม้จันทน์เทศบาลตำบลด่านช้าง เป็นต้น

ด้านการศึกษา

     สถานศึกษา ในเขตเทศบาลตำบลด่านช้าง แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้

     - ระดับปฐมวัย ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลด่านช้าง

     - ระดับอนุบาลและประถมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง ,โรงเรียนวัดด่านช้าง ,โรงเรียนอนุบาลปัญญาประเสริฐ ,โรงเรียนอนุบาลปราณี

     - ระดับมัธยม ได้แก่ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3

     - ระดับอาชีวศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี

ด้านศาสนา

     ในเขตเทศบาลตำบลด่านช้าง มีวัดอยู่ในเขต จำนวน 2 วัด คือ วัดด่านช้าง และวัดบรรหารแจ่มใส และโบสถ์คริสต์ 1 แห่ง

การบริการพื้นที่

ระบบไฟฟ้า

     มีสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอด่านช้าง ให้บริการด้านกระแสไฟฟ้าในเขตเทศบาล ควบคุมทั้งเขตเทศบาล ส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านพักอาศัย และรองลงมาเป็นประเภทประกอบธุรกิจขนาดเล็ก เป็นต้น

การประปา

     มีสำนักงานประปาส่วนภูมิภาคด่านช้าง เป็นผู้จำหน่ายน้ำประปา

โทรศัพท์

     มีสำนักงานบริการโทรศัพท์ ให้บริการโทรศัพท์แก่บ้านเรือน หน่วยงานราชการและธุรกิจเอกชน พร้อมทั้งบริการโทรศัพท์สาธารณะด้วย

การคมนาคม

     อำเภอด่านช้าง เป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางรถยนต์ด้านทิศตะวันตกและทิศเหนือของจังหวัดสุพรรณบุรี มีสถานีขนส่ง 1 สถานี อยู่ในเขตเทศบาลภายใต้ความรับผิดชอบของ อบจ.สุพรรณบุรี มีสายเดินรถระหว่างจังหวัด ได้แก่ สายด่านช้าง-กรุงเทพ, สายด่านช้าง-เมืองกาญจนบุรี, สายด่านช้าง-บ้านไร่, สายด่านช้าง-เดิมบางนางบวช และมีถนนในเขตเทศบาล จำนวน 55 สาย ความยาวรวมประมาณ 26,376 เมตร หรือประมาณ 26 กิโลเมตร

การไปรษณีย์

     เทศบาลตำบลด่านช้าง มีที่ทำการไปรษณีย์ประเภทรับ-จ่าย จำนวน 1 แห่ง

การสาธารณสุข

     - มีโรงพยาบาล จำนวน 1 แห่ง     - มีสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จำนวน 1 แห่ง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     มีคลองด่านช้างผ่าน 1 สาย พร้อมระบบชลประทานจากอ่างเก็บน้ำกระเสียว ปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล มีประมาณวันละ 15 ตัน เทศบาลมีเครื่องมือเครื่องใช้ในการจัดเก็บขยะดังนี้ รถบรรทุกขยะ จำนวน 2 คัน และมีที่ทิ้งขยะ จำนวน 1 แห่ง โดยใช้วิธีฝังกลบแบบธรรมชาติ

เทศบาลตำบลด่านช้าง

เลขที่ 1 หมู่ 5 ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180

โทรศัพท์ 035-595424 โทรสาร 035-595650