สำนักงานปลัดเทศบาล

พนักงานจ้างทั่วไป

นายนที มณีวงษ์


นางสาวรจนา กาฬภักดี


นางสาวจรรยา บุญประจักษ์


นางสาวณัจยา หมื่นสิน


นายสุทิน กล่อมจาด