กองการศึกษา

ผู้ดูแลเด็ก

สิชล วิหาร


ธันย์ชนก หนูทอง


วิภาภรณ์ ภัทรภาพันธุ์


วิมลรัตน์ ขุนณรงค์


ปวีณา ฟองสมบูรณ์


ทัศนีย์ กุลแก้ว


กัญญา พ่อค้าพานิช


ปิยรัตน์ มังกร


พรทิพย์ ทวีสุข