กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

พนักงานจ้างทั่วไป

พรทิพย์ อ่อนสมบูรณ์


ก้องนริทร์ จันทรัตน์


พัทธนันท์ อ่อนวิมล


นายวุฒิชัย ธัญญเจริญ