กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวพรทิพย์ อ่อนสมบูรณ์


ก้องนริทร์ จันทรัตน์


นางสาวพัทธนันท์ อ่อนวิมล


นายวุฒิชัย ธัญญเจริญ