กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

คนงานประจำรถขยะ

วิโรจน์ มังกร


ประสิทธิ์ วันทอง


สมชิด พุ่มเกตุ


นายโสพิศ จอมพลเขียว


คุ้มครอง พิมพ์ขันธ์


เฉลิม พิกุลขาว