กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

นายสุทธิชาติ แตงทอง