กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (รักษาราชการแทน)

สุดารัตน์ สุมูลเวช