กองช่าง

ผู้อำนวยการกองช่าง (รักษาราชการแทน)

นายเดชา แก้ววิชิต