กองคลัง

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวนงนุช จันทร์นุ่ม


เฉลิมพล จันทร์นุ่ม


พนาดร รูปสูง


ชาติชาย เกตุวงษ์


นางกรวีร์ สรหงษ์


นางสาวจุฬาทิพย์ แย้มเยื้อน