กองคลัง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

พัชราภรณ์ แซ่ลิ้ม