กองคลัง

ผู้อำนวยการกองคลัง (รักษาราชการแทน)

เพชรชมภู ปรึกษา