สำนักงานปลัดเทศบาล

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ประสาร ศิริมงคล