คณะผู้บริหาร

เลขานุการนายกเทศมนตรี

สมชาย เวทยานนท์