สำนักงานปลัดเทศบาล

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

สุพรรณี สินอุดมวัตต์