สำนักงานปลัดเทศบาล

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ว่าง)