สำนักงานปลัดเทศบาล

นิติกร ชำนาญการ

อำนวย ฉลาดไธสง