สำนักงานปลัดเทศบาล

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

รัฐภูมิ กิจศิริไพบูลย์