สำนักงานปลัดเทศบาล

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ

เสน่ห์ ว่องเกษกิจ