สำนักงานปลัดเทศบาล

รก.หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นายอำนวย ฉลาดไธสง