สำนักงานปลัดเทศบาล

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

สุดารัตน์ สุมูลเวช


นายเกรียงไกร จอมพลเขียว