โครงสร้างส่วนราชการ

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (รักษาราชการแทน)

ว่าง