โครงสร้างส่วนราชการ

ผู้อำนวยการกองช่าง (รักษาราชการแทน)

สมัย ป้อมคำ