โครงสร้างส่วนราชการ

ผู้อำนวยการกองคลัง (รักษาราชการแทน)

เพชรชมภู ปรึกษา