โครงสร้างส่วนราชการ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

สุดารัตน์ สุมูลเวช