ประกาศยกเลิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างรั้ว,ป้าย,โคมไฟ,เสาธงและ อาคารพักคอยบริเวณสถานที่ก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ตามแบบเทศบาลกำหนด)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลด่านช้าง

เลขที่ 1 หมู่ 5 ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180

โทรศัพท์ 035-595424 โทรสาร 035-595650