ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ข้างบ้านพักส่วนราชการ (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลด่านช้าง

เลขที่ 1 หมู่ 5 ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180

โทรศัพท์ 035-595424 โทรสาร 035-595650