บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) เฃิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) มีความประสงคืขอดำเนินการ "โครงการระเหยน้ำกากส่าจากกระบวนการผลิตไอน้ำด้วยเชื้อเพลงชีวมวลและผลิตกระแสไฟฟ้าใช้เองในโรงงาน ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 3.2 เมกะวัตต์"

จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีขอดำเนินการดครงการดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย สามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการของโครงการ เพื่อนำข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์มาปรับปรุงให้สอดคล้องกับแนวทางในการดำเนินงานของโครงการต่อไป

โดยการจัดประชุมประชาสัมพันธ์ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจัดขึ้นในวันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ.2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะค่าโมง ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

เทศบาลตำบลด่านช้าง

เลขที่ 1 หมู่ 5 ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180

โทรศัพท์ 035-595424 โทรสาร 035-595650