ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 6 พฤศจิกายน 2561 รายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาส
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 6 พฤศจิกายน 2561 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561...

เทศบาลตำบลด่านช้าง

เลขที่ 1 หมู่ 5 ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180

โทรศัพท์ 035-595424 โทรสาร 035-595650