ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 21 พฤษภาคม 2563 รับ-จ่าย เดือนเมษายน 2563
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 21 พฤษภาคม 2563 รับ-จ่าย เดือนมีนาคม 2563
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 21 พฤษภาคม 2563 รับ-จ่ายเดือนกุมภาพันธ์ 2563
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 20 กุมภาพันธ์ 2563 รายงานสถานะการเงินประจำปี 2562
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 20 กุมภาพันธ์ 2563 รับ-จ่าย เดือนตุลาคม 2562
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 20 กุมภาพันธ์ 2563 รับ-จ่าย เดือนพฤศจิกายน 2562
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 20 กุมภาพันธ์ 2563 รับ-จ่าย เดือนธันวาคม 2562
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 20 กุมภาพันธ์ 2563 รับ-จ่าย เดือนมกราคม 2563
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 8 ตุลาคม 2562 รับ - จ่าย เดือนกันยายน 2562
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 6 กันยายน 2562 รับ -จ่าย เดือนสิงหาคม 2562

เทศบาลตำบลด่านช้าง

เลขที่ 1 หมู่ 5 ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180

โทรศัพท์ 035-595424 โทรสาร 035-595650